welding society
 
 
 
 
 
WPS, PQR For Structural Steel (AWS D1.1)
 

บทนำ :
 
ในปัจจุบันงาน Fabricate Structural Steel ในอุตสาหกรรมขนาดต่าง ๆ หันมาให้ความสำคัญกับงานโครงสร้างนี้ เนื่องจากเป็นส่วนที่ถูกออกแบบมาให้รองรับอุปกรณ์
ต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น Boiler Drum, Pressure Vessel, และอุปกรณ์ต่าง ๆ
มากมายแล้วแต่ชนิดของอุตสาหกรรมนั้น ๆ Structural Steel เน้นโครงสร้างรองรับอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น งานเชื่อม Structural Steel จึงถูกกำหนดให้ดาเนินการตามขั้นตอนของมาตรฐานสากล ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ๆ การออกแบบงานเชื่อม, การเตรียมงานเชื่อม, การทดสอบความปลอดภัยของรอยต่อ รวมทั้งการทดสอบคัดเลือกช่างเชื่อม จึงเป็นสิ่งจำเป็นสาหรับผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อจะได้นำไปปฏิบัติ ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล Welding Procedure Specification (WPS), Procedure Qualification (PQR) และ Welder Qualification Test (WQT) เป็นเอกสารสำคัญส่วนหนึ่งในการควบคุมและประกันคุณภาพ งานเชื่อม การเตรียมเอกสารดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการควบคุมและทำงานเชื่อมให้มีคุณภาพ อย่างไรก็ดี บุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเตรียมเอกสารดังกล่าว ยังมีอยู่ในวงจำกัด ต้องอาศัยการสั่งสมประสบการณ์และเรียนรู้เป็นเวลาพอสมควร
 
1. MATERIALS  :
 
-  Material specification according to ASTM and other standards.
- Specification of ferrous materials.
- Materials grouping
- Mechanical properties and chemical composition of materials.
- Cross comparison of material between ASTM and other standards
 
2. FILLER METALS :
 
- Specification of filler materials.
- Mechanical properties and chemical composition of filler materials
- F-No. and A-No. of Filler Metals.
- Selection of filler materials for carbon steels, low alloy steels.
 
3. PREHEAT AND POSTHEAT :
 
- Specification for preheating and interpass temperature
- Specification for post weld heat treatment
- Procedure for preheating and post weld heat treatment
 
4. WELDING PROCESS :
 
- Joint design according to AWS D1.1
- Joint design according to AWS D1.1
 
5. WELDING PROCEDURE SPECIFICATION (WPS) :
 
Welding Procedure Specification (WPS)
Guideline of preparing WPS according to AWS D1.1
   
        * Joint design
        * Base materials
                - ASTM materials
                - Other standards materials
        * Filler materials
                - Filler materials specifications
                - A-No.
                - F-No.
        * Heat treatment
                - Requirement of preheating
                - Preheating temperature
                - Interpass temperature
                - Requirement of post weld heat treatment
                - Post weld heat treatment conditions
                   (holding temperature and time) 
        * Shielding gases
                - Shielding gas
                - Backing gas
                - Trailing gas
        * Welding parameters
                - Current
                - Voltage
                - Polarity
                - Heat Input 
        * Welding technique
                - String or weave bead
                - Interpass cleaning
                - Back gouging
                - Others
 
6. PROCEDURE QUALIFICATION RECORD (PQR) : 
 
- Requirement of code
- Testing methods
- Acceptance criteria of testing
Range of qualification
 
7. WELDING PERFORMANCE QUALIFICATION :
 
- Requirement of code
- Testing methods
- Acceptance criteria of testing
- Range of qualification
 
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม : 
 
หลักสูตรการอบรมนี้เหมาะสาหรับ ผู้ที่ต้องทางานเกี่ยวข้องกับการ เตรียม WPS, PQR และ WQT อย่างเช่น วิศวกรงานเชื่อม, วิศวกรโครงการ หัวหน้าช่างเชื่อม และผู้ที่สนใจในการเตรียมเอกสารเหล่านี้
 
วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่ได้รับเกี่ยวกับ :
 
- มาตรฐานของวัสดุชิ้นงานที่ใช้ในงาน Structural Steel
- หลักในการเลือกใช้วัสดุชิ้นงานตามมาตรฐานต่างๆเพื่อทดแทนกันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- หลักในการเลือกใช้ลวดเชื่อมอย่างถูกต้องและเหมาะสม
- ข้อกำหนดด้านการกระทาทางความร้อนกับชิ้นงานเช่นPreheat , Interpass Temperature และPost Weld Heat Treatment อย่างถูกต้องและเหมาะสมรวมทั้งข้อดีและข้อเสียของข้อกาหนดเหล่านี้
- การออกแบบรอยต่อ(Joint Design) ที่ถูกต้องและเหมาะสมตามมาตรฐานAWS D1.1
- การเขียนWPS ด้วยตนเองได้สอดคล้องตามมาตรฐานของงาน
- การรับรองWPS ที่เขียนขึ้นโดยการทำPQR
- การสอบรับรองช่างเชื่อมWQT ตามมาตรฐาน
- ขอบเขตและเงื่อนไขในการรับรองProcedure และWelder ตามมาตรฐาน
 
ระยะเวลาในการอบรม : 6 วัน
 
อบรม วันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์  เวลา  09.00 - 16.00 น.
 
ค่าลงทะเบียน :
 
ติดต่อสอบถามได้ที่ สมาคมการเชื่อมโลหะและการตรวจสอบแห่งประเทศไทย
 
สั่งจ่ายเช็ค : สมาคมการเชื่อมโลหะและการตรวจสอบแห่งประเทศไทย
                   หมายเลขภาษี : 099 3 000 18386 0
 
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
 
ติดต่อ : คุณศิรินภา ท้าวสมวงค์
โทร : 02-9441868, Fax : 02-9443925
ติดต่อ : คุณสุพัตตา พฤทธิ์ธนาศักดิ์
โทร : 095-5052244, 081-3107164, 086-8419559
 
 
 
 
 
 

 
เครื่องเชื่อม,ลวดเชื่อม
และอุปกรณ์การเชื่อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริการทดสอบ
และอุปกรณ์ทดสอบ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เครื่องมือและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมงานระบบ Piping/ Boilers/ Pressure Vessel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับสมาคม  |  ข่าวใหม่ล่าสุด  |  หลักสูตรอบรม  |  ทะเบียนรับรอง  |  ด้านต่างประเทศ  |  ความร่วมมือ  |  ติดต่อสมาคม

 
สมาคมการเชื่อมโลหะและการตรวจสอบแห่งประเทศไทย
33/69 ซอยนวมินทร์ 141  ถ.นวมินทร์  แขวงนวลจันทร์  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ 10230
 
Mobile: 086-8419559, 095-5052244
\Email : supatta_tws@hotmail.com 
 
© 2012 The Thai Welding & Inspection Association (TWS) All Rights reserved.