welding society
 
 
 
 
 
TWS & AWF
 
การประชุมเพื่อก่อตั้งสมาพันธ์การเชื่อมเอเซีย
(Asian Welding Federation (AWF)1st  Protem Meeting in Osaka)
 
   เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2547 ที่ผ่านมา ได้เกิดกิจกรรมที่น่าจดจำและมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อวงการเชื่อมของประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย อันได้แก่ การจัดการประชุมเพื่อก่อตั้งสมาพันธ์การเชื่อมเอเชีย หรือ Asian Welding Federation 1st Portem Meeting ขึ้นเป็นครั้งแรกที่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยในการประชุมครั้งนี้นับได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง โดยได้มีตัวแทนจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมถึง 10 ประเทศด้วยกัน ประกอบด้วย เกาหลี จีน ญี่ปุ่น ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ อินเดีย และ อินโดนีเซีย นับเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับวงการเชื่อมของประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย ที่สามารถรวมกลุ่มกันได้เช่นนี้

               สาระของการประชุมประกอบไปด้วย การเกริ่นนำถึงแนวคิดและเหตุผลของการก่อตั้งสมาพันธ์การเชื่อมเอเชีย อันได้แก่ เหตุผลที่ว่าปัจจุบันทวีปเอเชีย เป็นดินแดนที่กำลังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีในขณะที่มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเชื่อมทั้งในแง่ของมาตรฐานการก่อสร้าง มาตรฐานวัสดุ หรือแม้แต่มาตรฐานเกี่ยวกับการรับรองบุคลากรในด้านงานเชื่อมที่ใช้ในแต่ละประเทศในทวีปเอเซีย ยังมีความแตกต่างกันอย่างเด่นชัด โดยบางประเทศก็มีมาตรฐานของตนเอง บางประเทศก็อ้างอิงมาตรฐานของประเทศอื่น ๆ อย่างอเมริกา หรือยุโรป ดังนั้น การร่วมกันสร้างมาตรฐานที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทวีปเอเชีย โดยการนำมาตรฐานของแต่ละประเทศมาเทียบเคียงหรือปรับปรุงตามความเหมาะสม จึงเป็นประเด็กที่ถูกยกขึ้นมาสนับสนุนแนวคิดที่จะก่อตั้งสมาพันธ์การเชื่อมเอเชียขึ้นมา นอกจากนั้น เหตุผลหลักอีกส่วนหนึ่งที่ถูกนำมาเป็นประเด็กในการพิจารณา ก็คือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเชื่อมจากประเทศที่เจริญแล้ว อย่างเช่น ญี่ปุ่น เกาหลีฯลฯ ไปสู่ประเทศที่กำลังพัฒนาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญ อันจะส่งผลดีอย่างยิ่งต่อการพัฒนาวงการเชื่อมในทวีปเอเซีย ซึ่งทุกประเทศที่เข้าประชุมก็เห็นด้วย และยอมรับว่า สมควรจะก่อตั้งสมาพันธ์การเชื่อมเอเชียขึ้นมา

               นอกจากการเกริ่นนำถึงแนวคิดและเหตุผลของการก่อตั้งแล้ว ที่ประชุมยังได้ร่วมกันร่างข้อบังคับของสมาพันธ์การเชื่อมเอเชียขึ้นมาอีกด้วย โดยมีเนื้อหาค่อนข้างมาก แต่พอจะสรุปให้อ่านกันพอสังเขปดังนี้

               1. AWF มีพันธกิจคือ เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ แต่จะอุทิศตนเพื่อการพัฒนาและยกระดับเทคโนโลยีด้านงานเชื่อม โดยการแลกเปลี่ยนข่าวสารทางด้านวิทยาการ และความรู้ เพื่อทำให้แวดวงการเชื่อมในทวีปเอเชียดีขึ้นทั้งในด้านความก้าวหน้า และการเจริญเติมโตทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี

               2. เป้าหมายหลัก ๆ ของ AWF คือ การถ่ายทอดเทคโนโลยี ข่าวสารด้านงานเชื่อม สู่ประเทศสมาชิก, การยกระดับความรู้และทักษาด้านความรู้งานเชื่อมให้กับประเทศสมาชิก, การรับรองบุคลากรด้านงานเชื่อมแก่ประเทศสมาชิก, การสร้างมาตรฐานทางด้านทักษะและความรู้ด้านงานเชื่อม, การรับรองบุคลากรด้านงานเชื่อมแก่ประเทศสมาชิก, การสร้างมาตรฐานทางาด้านทักษะและความรู้ด้านงานเชื่อม, เพิ่มความแข็งแกร่งของทวีปเอเชียบนเวทีการเชื่อมสากล, ช่วยเหลืออุตสาหกรรมในด้านของการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในงานเชื่อม, รองรับความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ, ยกระดับประเทศที่กำลังพัฒนาให้มีภาพพจน์และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและพัฒนาทวีปเอเชีย

               3. สมาชิกของ AWF แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ Full member และ Associate member โดย Full member ได้แก่ สมาชิกจากประเทศใด ๆ ในทวีปเอเชีย และผ่านการยอมรับจาก AWF Governing Council ส่วน Associate member ได้แก่สมาชิกที่ไม่สามารถเป็น Full member ได้ แต่ได้รับการยอมรับจาก AWF Governing Council ซึ่งประเทศอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในทวีเอเชีย สามารถเป็นสมาชิกประเภทนี้ได้

               4. AWF Governing Council ประกอบไปด้วยตัวแทนจากประเทศต่าง ๆ โดยจะได้มีการเลือกตั้ง President, 1st Vice President, 2nd Vice President, Honorary Treasurer และ Honorary Secretary General

               5. สมาชิกของ AWF จะแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อยคือ ประเทศในกลุ่ม ASEAN (บรูไน, อินโดนีเซีย, กัมพูชา, ลาว, มาเลเซีย, พม่า, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย และเวียดนาม) และประเทศนอกกลุ่ม ASEAN ซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้ง President, 1st Vice Presidentและ 2nd Vice President โดยประเทศที่ได้รับเลือกตั้งในแต่ละตำแหน่งจะต้องมาจาก ประเทศในกลุ่ม ASEAN และประเทศนอกกลุ่ม ASEAN สลับกัน ตัวอย่างเช่น ถ้า President มาจากประเทศนอกกลุ่ม ASEAN, 1st  Vice President ต้องมาจากประเทศในกลุ่ม ASEAN ในขณะเดียวกัน 2nd Vice President ต้องมาจากประเทศนอกกลุ่ม ASEAN

               6. แต่ละตำแหน่งที่ได้รับการเลือกตั้ง จะอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี

               7. การประชุม AWF จะถูกจัดขึ้นอย่างน้อยปีละครั้ง

               ในการประชุมครั้งนี้ก็ได้มีการเลือกตั้ง ตำแหน่งต่าง ๆ ใน AWF Governing Council ด้วย ซึ่งผลการเลือกตั้งเป็นไปดังนี้

               President                                           :        ตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่น

               1st Vice President                             :      ตัวแทนจากประเทศไทย

               2nd Vice President                            :      ตัวแทนจากประเทศจีน

               Honorary Treasurer                        :      ตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่น

               Honorary Secretary General         :      ตัวแทนจากประเทศสิงคโปร์

               การประชุมครั้งต่อไป ถูกกำหนดขึ้นในวันที่ 8 ตุลาคม 2547 ณ เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ และทางสมาคมการเชื่อมโลหะแห่งประเทศไทยจะได้ส่งตัวแทนเข้าประชุมเพื่อสานต่อโครงการต่อไป

               สมาคมการเชื่อมโลหะแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณ บริษัท เอสเค เอ็นดีที แอนด์ อินสเป็คชั่น จำกัด และ บริษัท ไทย-โกเบ เวลดิ้ง จำกัด เป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ความอนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทางไปร่วมประชุมของตัวแทนของสมาคมการเชื่อมโลหะแห่งประเทศไทย มา ณ ที่นี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนในโอกาสต่อ ๆ ไป เพื่อประโยชน์ของวงการเชื่อมบ้านเรา

 

 
 
 
 
 

 
เครื่องเชื่อม,ลวดเชื่อม
และอุปกรณ์การเชื่อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริการทดสอบ
และอุปกรณ์ทดสอบ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เครื่องมือและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมงานระบบ Piping/ Boilers/ Pressure Vessel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับสมาคม  |  ข่าวใหม่ล่าสุด  |  หลักสูตรอบรม  |  ทะเบียนรับรอง  |  ด้านต่างประเทศ  |  ความร่วมมือ  |  ติดต่อสมาคม

 
สมาคมการเชื่อมโลหะและการตรวจสอบแห่งประเทศไทย
33/69 ซอยนวมินทร์ 141  ถ.นวมินทร์  แขวงนวลจันทร์  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ 10230
 
โทร: 02-9443925  Fax : 02-9443925
Mobile: 086-8419559, 095-5052244
\Email : supatta_tws@hotmail.com 
 
© 2012 The Thai Welding & Inspection Association (TWS) All Rights reserved.