welding society
- การเลือกใช้ลวดเชื่อมตามมาตรฐานAWS
- Weld Radiograph Interpretation
- Welding Engineering (WE)
- อบรม/สัมมนา (พิเศษ)
 
 
 
 
 
Weld Radiograph Interpretation
 
เริ่ม 10-14 มิถุนายน 2556
 
หลักการและเหตุผล :
 
สมาคมการเชื่อมโลหะแห่งประเทศไทย เล็งเห็นความสาคัญของการตรวจชิ้นงานเชื่อมโลหะ โดยการถ่ายภาพด้วยรังสี ตามบริษัทที่ให้บริการงานด้านการตรวจสอบด้านNDT, เจ้าของกิจการ, บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างงานและบริษัทที่ให้คาปรึกษาด้านงานก่อสร้างได้มีบุคลากรที่มีศักยภาพ และมีความรู้ในการวิเคราะห์ผลและการตีความบนฟิล์มของกระบวนการถ่ายภาพด้วยรังสี โดยทั่วไปแล้วผู้วิเคราะห์ผลฟิล์มจากการถ่ายภาพด้วยรังสีจะเป็นผู้ชำนาญงาน และผ่านการฝึกอบรมด้านการถ่ายภาพด้วยรังสี ระดับ 1 และระดับ 2 จากองค์กรต่าง ๆ เป็นส่วนใหญ่
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้ จัดขึ้นเพื่อตอบสนองบุคลากรที่มีศักยภาพและมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ผลฟิล์มจากการถ่ายภาพด้วยรังสีบนรอยเชื่อม, ผู้ที่ทำงานอยู่ในระดับ RT 1, ผู้ตรวจสอบงานเชื่อม และอื่น ๆ ที่ทางานเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผลฟิล์ม และเพื่อเป็นการยกระดับของบุคลากรดังกล่าวข้างต้นให้มีความรู้เพิ่มเติม และมีใบรับรองเป็นผู้ตรวจสอบ และวิเคราะห์ผลของการถ่ายภาพด้วยรังสี(Film Interpretation Inspector)โดยคณะทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และใบอนุญาตตามมาตรฐาน (ASNT) ระดับ3
 
Weld Radiograph Interpretation :
 
- Introduction of NDT Method
- Basic Principle of NDT Method
- Radiographic Testing Equipment
- Basic of Radiographic Testing
     * Shooting Technique
     * Film Processing
     * Film Image Quality Control
- Defectology of Radiographs
- Film Interpretation (Practical)
- Code/ Standard (ASME-V) , (ASME-VIII)
- Acceptance Criteria
- Reporting
- Demonstation and practical of Radiographic Testing
 
EXAMINATION :
 
- Examination
- Film Interpretation and Evaluation According to Acceptance
  Standard.
- Evaluation of Film Quality (Used of Drak room Equipment)
- Interview Knowledge of Radiographic Equipment
 
ระยะเวลาในการอบรม : 5 วัน
 
ลงทะเบียนวันที่ 10 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30-09.00 น
อบรมวันที่ 10-14 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สมาคมการเชื่อมโลหะแห่งประเทศไทย
 
หลักฐานการสมัคร :
 
1. ใบรับรองแพทย์ การตรวจตาบอดสี
2. สาเนาวุฒิการศึกษา
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป
 
ค่าลงทะเบียน :
 
***ติดต่อสอบถามได้ที่ สมาคมการเชื่อมโลหะแห่งประเทศไทย
 
สั่งจ่ายเช็ค : สมาคมการเชื่อมโลหะแห่งประเทศไทย
หมายเลขภาษี : 099 3 000 18386 0
 
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
 
สมาคมการเชื่อมโลหะแห่งประเทศไทย
ติดต่อ : คุณศิรินภา ท้าวสมวงศ์
โทร : 02-9441868, Fax : 02-9512520, 02-9443925
ติดต่อ : คุณสุพัตตา พฤทธิ์ธนาศักดิ์
โทร : 081-3107164, 086-8419559
 
 
 
 
 
 

 

 
เครื่องเชื่อม,ลวดเชื่อม
และอุปกรณ์การเชื่อม
 
 
 
 
บริการทดสอบ
และอุปกรณ์ทดสอบ
 
 
 เครื่องมือและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมงานระบบ Piping/Boilers/ Pressure Vessel
บริการผลิตติดตั้ง และซ่อมอุปรกรณ์โรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน,ปิโตรเคมีฯลฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับสมาคม  |  ข่าวใหม่ล่าสุด  |  หลักสูตรอบรม  |  ทะเบียนรับรอง  |  ด้านต่างประเทศ  |  ความร่วมมือ  |  ติดต่อสมาคม

 
สมาคมการเชื่อมโลหะและการตรวจสอบแห่งประเทศไทย
33/69 ซอยนวมินทร์ 141  ถ.นวมินทร์  แขวงนวลจันทร์  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ 10230
 
Mobile: 086-8419559, 095-5052244
\Email : supatta_tws@hotmail.com 
 
© 2012 The Thai Welding & Inspection Association (TWS) All Rights reserved.