welding society
- การเลือกใช้ลวดเชื่อมตามมาตรฐานAWS
- Weld Radiograph Interpretation
- Welding Engineering (WE)
- อบรม/สัมมนา (พิเศษ)
 
 
 
 
 
Code & Standard ASME
Section IX
 

บทนำ :
 
ASME Section IX คือ ASME Code Section หนึ่งที่ถูกอ้างอิงจาก Standard Designation /Code Designation ที่ใช้เป็น 1 ข้อกาหนดของ Welding Qualification ซึ่งหมายถึงการจัดเขียน Welding Procedure Specification (WPS) และการ Test WPS ที่เขียนขึ้น Procedure Qualification Test Record (PQR) เพื่อใช้งานตาม Scope ของ Standard Designation /Code Designation ที่อ้างอิงถึง ข้อกำหนดของ Performance Qualification (WPQ) ซึ่งหมายถึงข้อกำหนดของการทดสอบคัดเลือกช่างเชื่อม เพื่อใช้งานตาม Scope ของ Standard Designation/ Code Designation ดังนั้น ASME Section IX เป็นหัวใจหรือแกนหลักสำคัญตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น อนึ่งหากสัญญาจ้างเป็นสัญญาสากล โดยมี Standard/Code Designation ตามตัวอย่างข้างต้น การจัดทำ WPS&PQR การทดสอบคัดเลือกข่างเชื่อม WPQ ต้องทาตาม Requirement ของ Standard/Code Designation การศึกษาเกี่ยวกับข้อกาหนดนี้จะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถดาเนินงานได้ถูกต้อง ไม่ผิดข้อกำหนดของ Standard/Code ก็ถือว่าไม่ผิดสัญญาจ้างด้วย อีกทั้งงานที่ทาจะมีความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยืนยาว หากผู้เกี่ยวข้องกระทาตามข้อกาหนดอีกมากมายของ Code อนึ่งการศึกษาเกี่ยวกับ ASME Section IX ต้องศึกษาและอบรมควบคู่กับ Standard Designation/ Code Designation มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ซึ่งสมาคมฯจะเป็นผู้พิจารณา
 
1. Welding Process :
 
- Joint design according to ASME Code
- Joint design according to ANSE B 16.25
 
2. Welding Procedure Specification (WPS) Guideline of
     preparing WPS according to ASME B31.3 :
 
- Joint design
- Base materials
- Filler materials
- Heat treatment
- Shielding gases
- Welding technique
- Welding Parameters
 
3. Procedure Qualification Record (PQR) :
 
- Requirement of code
- Testing methods
- Acceptance criteria of testing
- Range of qualification
 
4. Welding Performance Qualification (WPQ) :
 
- Requirement of code
- Testing methods
- Acceptance criteria of testing
- Range of qualification
 
5. Materials :
 
- Material Specification according to ASTM and other standard
- Specification of ferrous and non-ferrous materials
- Materials grouping (P-No.)
- Mechanical Properties and chemical composition of materials
- Cross comparison of material between ASTM and other standards
 
6. Filler Metals :
 
- Specification of filler materials
- Mechanical properties and chemical composition of filler materials
- F-No and A-No of welding materials
- Selection of filler materials for carbon steels, low alloy steels, stainless steels, nickel base alloys, aluminum alloys and dissimilar metal joints
 
7. Preheat and Postheat :
 
- Specification for preheating and interpass temperature
- Specification for post weld heat treatment
- Procedure for preheating and post weld heat treatment
 
วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานเชื่อม
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม :
 
Welding Engineers, Welding Inspector, Welding Super Visor
ผู้จัดการโครงการ/ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบงานเชื่อม บุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวส.
 
วัตถุประสงค์ :
 
เพื่อแนะน่าข้อก่าหนดของมาตรฐานและวิธีการใช้มาตรฐานอย่างถูกต้อง ไม่ผิดวัตถุประสงค์ของมาตรฐาน ซึ่งหมายถึงไม่ผิดสัญญาจ้าง เมื่อสัญญาจ้างอ้างอิงถึงมาตรฐาน Section นี้
 
ประโยชน์ที่ได้รับเกี่ยวกับ :
 
1. รู้ข้อก่าหนดของการจัดเขียน Welding Procedure Specification (WPS) ได้
    อย่างถูกต้อง
2. รู้ข้อก่าหนดของการ Qualify WPS (การ Test WPS ที่เขียนขึ้น)
3. รู้ข้อก่าหนดของมาตรฐานการยอมรับ WPS, PQR เพื่อน่าไปใช้งานได้จริง
4. รู้ข้อก่าหนดของการทดสอบช่างเชื่อมอย่างถูกต้องครบถ้วน
5. สามารถจัดการเขียน WPS และ TEST PQR ได้อย่างถูกต้อง
6. สามารถเขียน Procedure ส่าหรับการทดสอบคัดเลือกช่างเชื่อมได้อย่างถูกต้อง
    ทุกข้อก่าหนดของมาตรฐาน
7. รู้ข้อก่าหนดและตัวแปรต่างๆ ของมาตรฐาน
 
ระยะเวลาในการอบรม : 6 วัน
 
อบรม วันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์   เวลา 09.00-16.00 น.
 
ค่าลงทะเบียน :
 
ติดต่อสอบถามได้ที่ สมาคมการเชื่อมโลหะและการตรวจสอบแห่งประเทศไทย
สั่งจ่ายเช็ค : สมาคมการเชื่อมโลหะและการตรวจสอบแห่งประเทศไทย
หมายเลขภาษี : 099 3 000 18386 0
 
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
 
สมาคมการเชื่อมโลหะและการตรวจสอบแห่งประเทศไทย
ติดต่อ : คุณศิรินภา ท้าวสมวงค์
โทร : 02-9441868, Fax : 02-9443925
ติดต่อ : คุณสุพัตตา พฤทธิ์ธนาศักดิ์
โทร : 095-5052244, 081-3107164, 086-8419559
 
 
 
 
 
 

 

 
เครื่องเชื่อม,ลวดเชื่อม
และอุปกรณ์การเชื่อม
 
 
 
 
บริการทดสอบ
และอุปกรณ์ทดสอบ
 
 
 เครื่องมือและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมงานระบบ Piping/Boilers/ Pressure Vessel
บริการผลิตติดตั้ง และซ่อมอุปรกรณ์โรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน,ปิโตรเคมีฯลฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับสมาคม  |  ข่าวใหม่ล่าสุด  |  หลักสูตรอบรม  |  ทะเบียนรับรอง  |  ด้านต่างประเทศ  |  ความร่วมมือ  |  ติดต่อสมาคม

 
สมาคมการเชื่อมโลหะและการตรวจสอบแห่งประเทศไทย
33/69 ซอยนวมินทร์ 141  ถ.นวมินทร์  แขวงนวลจันทร์  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ 10230
 
Mobile: 086-8419559, 095-5052244
\Email : supatta_tws@hotmail.com 
 
© 2012 The Thai Welding & Inspection Association (TWS) All Rights reserved.